Przedmiot działalności
Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu;

2. Spółka może również:

 • nabywać budynki mieszkalne;
 • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jej własności, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą w szczególności na:
 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 2. budowaniu budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych oraz lokali na sprzedaż,
 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
 5. budowie oraz zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe i inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem pkt 4.

2a. Zakres działalności, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 5 lit. b, Spółka może łączyć w ramach realizacji jednej inwestycji.

3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jest:

 • 10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • 32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • 20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • 11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • 12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
 • 21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • 22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • 31.Z – Tynkowanie,
 • 32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
 • 33.Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 • 34.Z – Malowanie i szklenie,
 • 39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • 91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • 99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Piotr Idryjan

pidryjan@tbs.stargard.pl