Deklaracja dostępności strony internetowej BIP Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.

Wstęp Deklaracji

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-08.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapa jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-09-05.
Deklaracja sporządzona została we współpracy z firmą, która zbudowała stronę internetową BIP Stargardzkiego TBS Sp. z o.o..

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Po prawej, przy krawędzi strony umiejscowiona jest ikona Pomocnika, po kliknięciu której wysunie się menu z opcjami:

  • powiększenie i pomniejszenie wielkości liter,
  • zmiana kontrastu,
  • tryb światła
  • podkreślenie linków

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Linki otwierają się w tym samym oknie, za wyjątkiem tych prowadzących do stron zewnętrznych, które są odpowiednio oznaczone.

Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@tbs.stargard.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kaszubski, adres poczty elektronicznej akszubski@tbs.stargard.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykorzystuje w swojej działalności kilka obiektów na terenie miasta Stargard, które pełnią funkcję obiektu dostępnego dla klientów zewnętrznych i dla nich sporządzona jest analiza dostępności.

1. Otoczenie budynku

1.1. Budynek administracyjny przy ul. Andrzeja Struga 29

Spółka na potrzeby prowadzenia działalności korzysta z pomieszczeń biurowych usytuowanych w parterze budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Andrzeja Struga 29. Wejście do lokalu usługowego znajduje się od frontu ww. ulicy. Wzdłuż chodnika przyległego do nieruchomości usytuowane są miejsca parkingowe w tym jedno przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane zarówno oznaczeniem pionowym jak i poziomym. Wejście do lokalu posiada podświetlane logo Spółki, co umożliwia  łatwą rozpoznawalność siedziby.

1.2. Budynek administracyjny przy ul. Popiela 20

Budynek ustawiony jest frontem do ul. Popiela i jest łatwo rozpoznawalny. Dojście do budynku poprzez chodnik przy budynku oraz poprzez ogrodzony teren zaplecza na którym usytuowany jest parking dedykowany klientom i pracownikom budynku biurowego oraz warsztatowego. Parking nie posiada wytyczonego i oznakowanego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

1.3. Budynek administracyjny przy ul. Aleja Żołnierza 11-11a

Budynek ustawiony jest frontem do ul. Aleja Żołnierza. Dojście do budynku poprzez chodnik przy budynku oraz poprzez ogrodzony teren zaplecza na którym usytuowany jest parking dedykowany klientom i pracownikom budynku biurowego. Parking nie posiada wytyczonego i oznakowanego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

2. Dostępność budynku

2.1. Budynek administracyjny przy ul. Andrzeja Struga 29

Wejście główne do siedziby po schodach oraz podjazdem wyposażonym w pochylnie dla osób niepełnosprawnych znajdujący się przy schodach.

Wejście boczne do siedziby po schodach, służący tylko i wyłącznie pracownikom i pełni w szczególności  funkcje wyjścia ewakuacyjnego.

2.2. Budynek administracyjny przy ul. Popiela 20

Wejście do budynku z poziomu chodnika – brak barier w postaci schodów.

2.3. Budynek administracyjny przy ul. Aleja Żołnierza 11-11a

Wejście do budynku z poziomu chodnika – brak barier w postaci schodów.

3. Wejście do budynku

3.1. Budynek administracyjny przy ul. Andrzeja Struga 29

Oświetlenie wejścia dostateczne i nie wymagające poprawy.

Do budynku prowadzą podwójne drzwi o szerokości  otworu w świetle ościeżnicy 90 cm:

  • zewnętrzne otwierane ręcznie na zewnątrz z możliwością blokady za pomocą stopki ;
  • wewnętrzne otwierane ręcznie na zewnątrz;

3.2. Budynek administracyjny przy ul. Popiela 20

Oświetlenie wejścia dostateczne i nie wymagające poprawy.

Do budynku prowadzą drzwi wejściowe dwuskrzydłowe  o całkowitej szerokości otworu w świetle ościeżnicy 1,30 m, otwierane ręcznie na zewnątrz.

3.3. Budynek administracyjny przy ul. Aleja Żołnierza 11-11a

Oświetlenie wejścia dostateczne i nie wymagające poprawy.

Do budynku prowadzą:

1)  od strony frontu podwójne drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy 114 cm;

  • zewnętrzne otwierane ręcznie na zewnątrz;
  • wewnętrzne otwierane ręcznie na zewnątrz;

2) od strony parkingu drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy 114 cm

4. Rozmieszczenie funkcji w budynku

4.1. Budynek administracyjny przy ul. Andrzeja Struga 29

Z uwagi na to, że siedziba Spółki usytuowana jest w lokalu usługowym w budynku wielorodzinnym wybudowanym w latach osiemdziesiątych, posiada wiele ograniczeń architektonicznych uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością samodzielne poruszanie się po obiekcie. Dotyczy to zarówno komunikacji poziomej ( wąskie korytarze) jak i w szczególności pionowej z uwagi na różnicę w poziomach na głównym ciągu komunikacyjnym wyposażonym w dwa biegi schodowe.

Wobec powyższego obsługę klienta umiejscowiono w holu za głównym wejściem do budynku, które przebudowano i wyposażono w podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz zaprojektowano i wykonano stanowiska pracy służące powyższemu celowi. Dla osób z niepełnosprawnością jest to jedyne miejsce, w którym mogą zostać obsłużone. Wobec tego, że punkt obsługi klienta obsługiwany jest przez  pracowników różnych działów w systemie rotacyjnym w przypadku konieczności załatwienia konkretnego zagadnienia do zainteresowanego zostaje wezwany pracownik merytorycznie prowadzący daną sprawę. Priorytetem Spółki jest dbanie o profesjonalną obsługę a w szczególności o komfort osób z niepełnosprawnościami, gwarantując dyskrecję i poczucie bycia szanowanym.

Ilość miejsca jest wystarczająca dla swobodne mijania się osób. W miejscu tym osoby poruszające się na wózkach maja możliwość dojechania do kontuaru frontem i skorzystania z powierzchni blatu recepcji.

Siedziba Spółki nie jest wyposażona w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami

4.2. Budynek administracyjny przy ul. Popiela 20

Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego, która miała miejsce w 2015 roku zapewniła częściową dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Obiekt rozbudowano o trakt dobudowany od strony elewacji północno – zachodniej, w którym zlokalizowano komunikację pionową ( klatkę schodową wraz windą umożliwiającą transport osób na wózkach inwalidzkich z poziomu „0” do poziomu „-1” i „1”). Na poziomie „-1” ( piwnica) rozkład funkcjonalny zapewnił usytuowanie Sali zebrań oraz toalety dla osób niepłenosprawnych, natomiast na poziomie „1” pomieszczeń biurowych,  w tym punkt obsługi klienta, zapewniając tym samym możliwość pełnej obsługi  osób z niepełnosparwnościami.

4.3. Budynek administracyjny przy ul. Aleja Żołnierza 11-11a

Przebudowa i modernizacja budynków administracyjnego i socjalnego, która miała miejsce w 2014 roku zapewniła częściową dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na dość znaczną różnicę wysokości  poziomu parteru w obu budynkach, zespół dwóch budynków połączony został w całości łącznikiem komunikacyjnym stanowiącym główny hol wejściowy. Rozwiązanie takie pozwoliło na pełną obsługę osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie i wykonanie obszernego holu wejściowego wraz z punktem obsługi klienta  (recepcją) oraz zespół toalet dla interesentów bez barier architektonicznych.

5. Ewakuacja

5.1. Budynek administracyjny przy ul. Andrzeja Struga 29

Obiekt wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy oraz gaśnice. Główne drzwi wejściowe do budynku ( do holu głównego w którym zlokalizowany jest punkt obsługi klienta ) są jednocześnie drogą ewakuacyjną.

Brak jest dodatkowych rozwiązań sprzyjających ewakuacji, np.: w postaci urządzeń emitujących pulsujący sygnał dźwiękowy oraz świetlny. Budynek posiada „ Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” i właściwe oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

5.2. Budynek administracyjny przy ul. Popiela 20

Budynek wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy oraz gaśnice. Główne drzwi wejściowe do budynku są jednocześnie droga ewakuacji.

Brak jest dodatkowych rozwiązań sprzyjających ewakuacji, np.: w postaci urządzeń emitujących pulsujący sygnał dźwiękowy oraz świetlny. Budynek posiada „ Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” i właściwe oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

5.3. Budynek administracyjny przy ul. Aleja Żołnierza 11-11a

Budynek wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy oraz gaśnice. Główne drzwi wejściowe do budynku od strony frontu i zaplecza są jednocześnie droga ewakuacji.

Brak jest dodatkowych rozwiązań sprzyjających ewakuacji, np.: w postaci urządzeń emitujących pulsujący sygnał dźwiękowy oraz świetlny. Budynek posiada „ Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” i właściwe oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 29
73-110 Stargard, Polska
E-mail: biuro@tbs.stargard.pl

Strona internetowa: https://tbs.stargard.pl

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Piotr Idryjan

pidryjan@tbs.stargard.pl